EXERGO SKATTNINGSVERKTYG

Detta är ett flexibelt skattningsverktyg där vi kan installera det skattningsinstrument som ni har behov av, ta kontakt med oss och meddela oss vilka andra instrument ni skulle vilja installera. Vid installation av nya skattningar tar vi betalt för det arbete som krävs för att säkerställa skattningens riktighet. Idag finns:

ASI – Addiction Severity Index

ADAD – Adolescent Drug Abuse Diagnoses

KASAM – Känsla av sammanhang

FIS – Familjen i samhället

KAS – Kvalitet i allians mellan utförare och klient

ASQ – Anknytningsmönster

MADRS-S – Självskattningsskala för depression

BAI – För att mäta ångestsyndrom

BDI-II – För att mäta nedstämdhet/depression

Exergo skattningsinstrument skiljer sig från andra på marknaden idag för att vi fokuserar på de individuella verksamheternas behov. Dvs vi erbjuder en platform som är bred nog att samla samtliga instrument på samma plats.

Exergo skattningsverktyg DEMO