IT-stöd för behandlingsvård

Exergos fokusområde är IT-stöd som stödjer ökad kvalitet inom vård och omsorg. Vi har i ett fokusprojekt inom behandlingsvården tagit fram IT-stöd för följande delar:

  • ASI – Addiction Severity Index
  • ADAD – Adolescent Drug Abuse Diagnosis
  • MAPS -Monitoring Area and Phase System
  • KASAM – Känsla av sammanhang
  • Enkätverktyg
  • Social dokumentationsstöd
  • Uppgiftshanterare för klientcentrerad vård
Dessa verktyg kan användas var och en för sig eller integrerat i ett och samma system.

Addiction Severity Index (ASI)

ASI är en standardiserad och strukturerad intervju som främst är avsedd för användning i missbruks- och beroendevården och drogrelaterad behandlingsforskning. ASI utvecklades i USA i början av 1970-talet av Tom McLellan och hans forskargrupp vid universitetet i Philadelphia. De kom till slutsatsen att det är nödvändigt att anlägga ett helhetsperspektiv på individen för att kunna förstå och behandla alkohol- och drogrelaterade problem. ASI kan användas till både inventering till en föregående genomförande plan och som uppföljningsverktyg där man kan mäta framgången på vården.

Känsla av sammanhang (KASAM)

KASAM – är en global hållning som uttrycker i vilken utsträckning man har en genomträngande och varaktig men dynamisk känsla av tillit till att de *stimuli som härrör från ens inre och yttre värld under livets gång är strukturerade, förutsägbara och begripliga, att de resurser som krävs för att man skall kunna mäta de krav som dessa *stimuli ställer på en finns tillgängliga, dessa krav är utmaningar, värda investering och engagemang. Detta verktyg skapar förutsättningar för er att kartlägga och skapa det som saknas för att nå en hög KASAM och därmed mindre stress och högre livskvalitet.

Monitoring Area and Phase System (MAPS)

MAPS bygger på en multidimensionell modell med ett uttalat klientfokus. Att MAPS beskriver enheter, behandling och klienter utifrån ett klientcentrerat perspektiv leder till högre involvering av klienter i både behandling och förändringsprocesser. Klientens vård stärks ytterligare genom integration av klinisk expertis och processer som exempelvis kommunikationstekniker och behandlingsplanerings med forskningsinstrument och forskningsmetoder. MAPS används för närvarande i mängd olika sammanhang och bland olika typer av vårdgivare, exempelvis socialarbetare, kriminalvård, familjeomsorg, psykiatri och med såväl unga som gamla. MAPS tillåter er som vårdgivare att involvera klienten och följa upp målen med behandlingen på ett kvalitativt sätt.