ASI – Intervjun

ASI-intervjuns användningsområde

ASI-intervjun används som instrument i utvärderingsstudier och som bedömnings- och uppföljningsmetod i missbruks- och beroendevård och närliggande områden.

ASI-intervjun är en standardiserad bedömningsmetod för utredning och uppföljning. Den används också som underlag för planering och utveckling av vård och behandlingsinsatser. Instrumentet rekommenderas för vuxna personer med missbruks- eller missbruksrelaterade problem och bör inte användas för personer under 18 år.

Historik

ASI-intervjun utvecklades i början av 1970-talet av missbruksforskaren Tom McLellan och en forskargrupp vid universitetet i Philadelphia, USA i samband med ett utvärderingsprojekt  av behandlingsenheter i organisationen Veterans Administration.

ASI-intervjun har sedan dess använts av forskare, utredare och behandlare världen över. ASI-intervjun används som instrument i utvärderingsstudier och som bedömnings- och uppföljningsmetod i missbruks- och beroendevård och andra närliggande områden.

Användning i Sverige

En inventering som genomfördes 2007 visar att ASI-intervjun användes i mer än hälften av samtliga kommuners och landstings missbruksvårdsenheter och i mindre omfattning även i HVB-hem. Även inom Kriminalvård och Statens institutionsstyrelse (SIS) finns användare.

IT-stöd för ASI-intervjun

Exergo har IT-stöd för ASI-intervjun så att man kan samarbeta med sina beställare och följa upp placeringsresultatet på ett konkret sätt. IT-stödet finns tillgängligt via webben vilket innebär att de med inloggningsmöjligheter kan följa upp placeringsutvecklingen på ett mer systematiskt sätt.

Price: 299.00 SEK

Shipping: 0.00 SEK

Loading Uppdaterar varukorg…

MAPS

MAPS bakgrund

MAPS bygger på en multidimensionell modell med ett uttalat klientfokus. MAPS beskriver behandling och klienter utifrån ett klientcentrerat perspektiv leder till högre involvering av klienter i både behandling och förändringsprocesser. Klientens vård stärks ytterligare genom integration av klinisk expertis och processer som exempelvis kommunikationstekniker och behandlingsplanerings med forskningsinstrument och forskningsmetoder. MAPS används för närvarande i mängd olika sammanhang och bland olika typer av vårdgivare, exempelvis socialarbetare, kriminalvård, familjeomsorg, psykiatri och med såväl unga som gamla.

Kvalitet i behandlingsvården

Det finns få verktyg inom vård och omsorg som involverar klienten på ett sådant kvalitativt sätt som MAPS. MAPS genererar även en kvalitativ månadsrapport till beställarna som då kan följa upp ASI/ADAD målområden varje månad genom att följa MAPS inom de målområden som är aktuella för respektive placering.

Teoretisk grund

Transteoretiska modellen för förändring (TTM) är en teoretisk modell för beteendeförändring, som har varit grunden för att utveckla effektiva insatser för att främja beteendeförändringar hälsa. Den ”Transtheoretical Model for Change” (Prochaska & DiClemente, 1983, Prochaska, DiClemente & Norcross, 1992; Prochaska & Velicer, 1997) är en integrerad modell för beteendeförändring. Viktiga konstruktioner från andra teorier är integrerade (bl.a. KBT). Modellen beskriver hur människor ändrar ett problembeteende eller förvärva ett positivt beteende. Den centrala organisera konstruktionen av modellen är de olika stadierna av förändring. I modellen ingår också en rad oberoende variabler, förändringsprocesser, och en rad utfallsmått, inklusive beslutsmässiga balans och vågen samt frestelse. Förändringsprocesserna är baserad på tio kognitiva och beteende verksamhet som underlättar förändring.

Price: 399.00 SEK

Shipping: 0.00 SEK

Loading Uppdaterar varukorg…